Access your results with a Job ID

Access Demo

Start a new job using the user-friendly web interface

Download the source code and run it locally

quarTeT has been designed to run on every POSIX compliant UNIX system. It is easiest to download the entire repository from here or GitHub.

Citation

If you find quarTeT useful, please cite as follow:

  • Yunzhi Lin, Chen Ye, Xingzhu Li, Qinyao Chen, Ying Wu, Feng Zhang, Rui Pan, Sijia Zhang, Shuxia Chen, Xu Wang, Shuo Cao, Yingzhen Wang, Yi Yue, Yongsheng Liu, Junyang Yue. quarTeT: a telomere-to-telomere toolkit for gap-free genome assembly and centromeric repeat identification. Horticulture Research 2023; https://doi.org/10.1093/hr/uhad127

  • Publication

  • Yingzhen Wang, Minhui Dong, Ying Wu, Feng Zhang, Wangmei Ren, Yunzhi Lin, Qinyao Chen, Sijia Zhang, Junyang Yue, Yongsheng Liu. Telomere-to-telomere and haplotype-resolved genome of the kiwifruit Actinidia eriantha. Molecular Horticulture 2023;3:4.

  • Junyang Yue, Qinyao Chen, Yingzhen Wang, Lei Zhang, Chen Ye, Xu Wang, Shuo Cao, Yunzhi Lin, Wei Huang, He Xian, Hongyan Qin, Yanli Wang, Sijia Zhang, Ying Wu, Songhu Wang, Yi Yue, Yongsheng Liu. Telomere-to-telomere and gap-free reference genome assembly of the kiwifruit Actinidia chinensis. Horticulture Research 2023;10:uhac264.